Patiënteninformatie

De fysiotherapeut luistert naar de reden van uw komst en uw wensen tot verbetering. Samen met u kijken we naar uw lichamelijke situatie en uw mogelijkheden. Met onze adviezen en oefeningen zorgen we ervoor dat u weer beter kunt bewegen. Voor alle diensten is er in onze praktijk een gespecialiseerde therapeut aanwezig. Aan de hand van uw klachten wordt bekeken welke therapeut(e) u de beste behandeling kan geven. Bent u niet in staat om naar onze praktijk te komen dan komt de therapeut(e) bij u aan huis voor een behandeling.

Tarieven per 1 januari 2018

Voor patiënten die verzekerd zijn bij een zorgverzekering waarmee wij geen overeenkomst hebben, brengen wij per 1 januari 2017, de volgende tarieven in rekening. Dit geldt ook voor behandelingen die buiten het aanvullend pakket verricht worden.

WBGO - Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst

In deze wet zijn de patiëntenrechten en plichten vastgelegd. In de eerste plaats houdt dit in dat een patiënt, die zich aanmeldt voor behandeling alleen al daar door een overeenkomst met de behandelaar aangaat. Op basis daarvan zijn deze wettelijke rechten en plichten vastgelegd zowel voor de patiënt als zijn behandelaar. Met patiënten, die zelf de behandelingen betalen, sluiten wij, teneinde misverstanden te voorkomen, een schriftelijke behandelovereenkomst af, waarin o.a. is opgenomen dat de behandelingen contant per afspraak worden betaald. Maar, ook als geen schriftelijke overeenkomst is afgesloten, zoals bij patiënten waarvoor de behandelingen door een zorgverzekering worden voldaan, is de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst van kracht door het simpele feit van het maken van de behandelafspraak.

De rechten van de patiënt houden in principe in dat deze recht heeft op informatie over de ziekte of aandoening en over de behandeling ervan. Verder heeft de patiënt recht op inzage in het medische dossier, recht op aanvulling of correctie daarvan en in het geval daar aanleiding toe is op vernietiging van het dossier.

Concreet is vastgelegd dat de behandelaar informatieverplichting heeft over:

• de ziekte of aandoening;
• de aard van de voorgestelde behandeling of het onderzoek;
• andere behandelmogelijkheden;
• de gevolgen of eventuele risico’s van de behandeling of het onderzoek;
• de eventuele medicijnen en bijwerkingen ervan.

Daarnaast zijn ook een aantal verplichtingen voor de patiënt vastgelegd die een optimale behandeling mogelijk moeten maken:

• De patiënt moet zich officieel kunnen legitimeren zodat geen persoonsverwisseling mogelijk is;
• de patiënt dient de behandelaar duidelijk en volledig te informeren zodat een goede diagnose kan worden gesteld en een deskundige behandeling kan worden gegeven;
• de patiënt dient binnen redelijke grenzen de adviezen van de behandelaar op te volgen, o.a. over medicijngebruik en dieetvoorschriften;
• de patiënt dient respect te hebben voor behandelaars en medepatiënten;
• de patiënt dient de behandelaar correcte gegevens over zijn zorgverzekering te verstrekken en indien van toepassing de nota’s van de behandelaar of de instelling waar deze werkzaam is zelf te betalen.

Achtergrond met NVMTlogo